Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Oude berichten

Over Burgerveen

Burgerveen is een gezellig dorp in de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland. Het dorp is gelegen aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder tussen Rijsenhout en Leimuiderbrug tegenover de Westeinderplassen. In westelijke richting ligt Nieuw-Vennep. Op 1 januari 2008 had Burgerveen 374 inwoners. De naam is afgeleid van een stuk veenland in de zuidoosthoek van het Haarlemmermeer van voor de inpoldering. Iets ten zuidwesten van het dorp ligt het Knooppunt Burgerveen, waar Rijksweg 44 aftakt van Rijksweg 4.

Historie

Met Burgerveen of Burggravenveen, zoals de geografische geschiedschrijver van Haarlemmermeer Ramaer het noemt, werd vóór de drooglegging een niet of nauwelijks bewoond stuk veenland gelegen aan de zuidoostelijke rand van Haarlemmermeer aangeduid:
“Burggravenveen was in 1417 niet meer bewoond, hoewel het later weder enkele bewoners had; de naam is echter reeds vroeg op de achterliggende landen overgegaan, en er woonden b.v. langs den Burgerveen-schen Dijk vele personen…”
“Het was evenmin een dorp, maar een veenland, waar hier en daar een enkele woning verspreid lag. De naam is, toen het kort na 1613 geheel was weggeslagen, overgegaan op meer oostelijk gelegen landen. Op een der beide kaarten van omstreeks 1809, uit het archief van Blanken afkomstig, is een buiten den dijk langs de oostzijde van het Haarlemmermeer uitstekend stukje land te zien, dat daar Burgerveensche Hoek genoemd wordt”.

Blijkt uit bovenstaande al dat het vroegere Burggravenveen een onherbergzaam gebied moet zijn geweest, een en ander wordt nog eens bevestigd door een opmerking van dezelfde schrijver over de toenmalige verbindingen:
“De ambachten Vennep en Burggravenveen waren geen dorpen, maar slechts veenland, waarin hier en daar een enkel huis verspreid lag. Er liep geen weg door, en men kon slechts, over slooten springende, en een breed water met een pont overstekende, het eene ambacht van uit het andere bereiken”.

Over de meer recente geschiedenis vermeldden Van Paassen c.s., dat Burgerveen van oorsprong een landarbeidersbuurt is geweest, waar zich met name veel losse arbeiders gevestigd hebben. Een gedeelte van dit gebied, achter de dijk langs de veldweg, stond bekend als de “Ruige Hoek” een naam, waarschijnlijk historisch verklaarbaar vanwege de vroegere onherbergzaamheid.

Weteringbuurt, het huidige Weteringbrug, en ook Leeghwaterbuurt (Buitenkaag) hebben, volgens dezelfde schrijvers, nooit zo’n specifiek karakter gedragen als Burgerveen. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat Weteringbrug en ook Buitenkaag min of meer direct aansluiten bij woonkernen in de randgemeenten (Oude Wetering en Kaagdorp), terwijl Burgerveen in afzondering aan de Westeinderplassen gelegen is.

Drp_Brgv_01

Bron: Haarlemmermeer, schets van historie en ontwikkeling –
’Gemeente Haarlemmermeer – Sociografisch Bureau De Meerlanden’